NILA

O osnivaču

O osnivaču - Docent dr. Alija GEŽO

Adresa: Poliklinika „dr. Gežo“
Mustafe Kamerića br 10; Gradačačka 29 A
71000 Sarajevo
BOSNA I HERCEGOVINA

Telefon/Fax: +387 33 450 102; +387 33 526 400
E-mail:alijagezo@drgezo.ba

Titula, zvanje i status

Docent dr. sci. dr. med. Docent otorinolaringologije na Visokoj Zdravstvenoj školi Univerzuteta Vitez

Specijalizacija: Otorinolaringologija

Specijalizacija provedena u:

 • Vojna bolnica Mladika Ljubljana
 • Vojna bolnica Sarajevo
 • Klinika za bolesti uha, nosa i grla Sarajevo

Nostrifikacija specijalističkog ispita Klinika za boleseti uha nosa i grla Ljubljana, 1995. godine.

Hirurški i naučni interes:

 • Audiologija
 • Otoneurologija
 • Otohirurgija
 • Rinosinusologija
 • funkcionalna endoskopska sinusna hirurgija
 • plastično rekonstrukivna i estetska hirurgija
 • primjena lasera u rinosinusologiji, te fonohirurgiji

Područje ekspertnog djelovanja:

 • Otoneurologija
 • tretman subjektvnog tinnitusa
 • otohirurgija
 • laserska hirurgija nosa, ždrijela i grla
 • funkcionalna ednoskopska sinsuna hirugija (FESS)

Dužnosti i funkcije

 • Predavač na Visokoj Zdravsvenoj školi u Vitezu iz predmeta: Otorinolaringologija sa osnovama maksilofacijalne hirurgije i stomatologije
 • Osnivač firme Widex slušni aparati d.o.o. Sarajevo
 • Osnivač Poliklinike „dr. Gežo“ Sarajevo

Završio osnovnu školu i Srednju mediicinsku školu-farmaceutski odsjek u Sarajevu, Republika Bosna i Hercegovina. Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu završio je 18.02.1983. godine. Postdiplomski studij u Zagrebu je pohađao od 1986. do 1988. godine na smjeru Onkologija i magistrirao na temi: “Endoskopska i patohistološka dijagnostika tumora želuca“ 15.05.1989. godine. Specijalistički ispit iz Otorinolaringologije je položio 05.04.1994. godine na Klinici za uho, nos i grlo KCU Sarajevo. Radio u Vojnoj Bolnici Ljubljana od 1990. do 1991. godine, potom u Vojnoj Bolnici Sarajevo od 1991. do 1994. god. potom u Splošnoj bolnišnici „dr. Franc Derganc“ Nova Gorica, Slovenija od 1994. do 1997. godine. Otvorio u Sarajevu prvu Specijalističku ORL ordinaciju 1997. godine, potom istu preregistrovao u Polikliniku „dr. Gežo“ 2001. goidne u Sarajevu. Doktorsku disertaciju pod naslovom: “Procjena audioloških i otoneuroloških ispitivanja u detekciji mjesta nastanka subjektivnog tinnitusa „ odbranio je 25.05.2006. goodine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Kretanje na poslu i radni odnos: Od 1985. do 1990. godine radio je kao vojni ljekar u Novom Mestu, Slovenija, na mjestu Upravnika Garnizone ambulante. Započeo je 1990. godine specijalizaciju iz Otorinolaringologije u Vojnoj Bolnici Ljubljana, nastavio istu novembra 1991. godine u Vojnoj Bolnici Sarajevo, te po završetku iste od 18.05.1994. godine do 12.09.1997. godine je radio kao specijalista otorinolaringolog u Općoj bolnici Šempeter, Nova Gorica, Slovenija. Od 12.09.1997. godine radi u Privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinika „dr. Gežo“ Sarajevo.

Naučni i stručni rad

Domaći časopisi

 • Gežo A., Mandilović M. Primjena diodnog lasera u tonzilektomiji. Acta Med Sal 2007;36(Suppl.1):59.
 • Mandilović M, Gežo A., Hrenovica E, Begović L. Morfološke promjene na bubnoj opni i srednjem uhu kod hroničnog eksudativnog otitisa. Acta Med Sal 2007; 36(Suppl.1):70.

Zbornici radova domaćih i stručnih naučnih skupova

 • Gežo A., Mandilović M., Hadžibajrić-Begović L, Hrenovica E. Terapija ventilacionim cjevčicama hronične upale srednjega uha sa izljevom - analiza rezultata u desetogodišnjem periodu. Zbornik radova prvog kongresa otorinolaringologa i cervikofacijalnih hirurga/kirurga Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem, Sarajevo 22.-24.10.2003. godine.
 • Mandilović M, Gežo A., Klinička evaluacija eksplozivnih trauma uha u ratu. Zbornik radova prvog kongresa otorinolaringologa i cervikofacijalnih hirurga/kirurga Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem, Sarajevo 22.-24.10.2003.godine.
 • Gežo A., Džinić M., Uloga tinitometrije u evaluaciji pacijenata sa tinnitusom. Zbornik radova prvog kongresa otorinolaringologa i cerviukofacijalnih hirurga/kirurga Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učećem, Sarajevo 22.-24.10.2003. godine.
 • Gežo A., Džinić M., Naša iskustva kod tonzilektomija diodnim laserom. Sastanak udruženja otorinolaringologa i cervikofacijalnih hirurga Federacije BiH, Vlašić 27.-28.10.2006. godine.
 • Gežo A., Alergijski rinitis i nosna polipoza. Workshop“Alergijski rinitis i astma“ Tuzla 16.05.2008. godine.
 • A. Gežo, Šahinović A., Naša iskustva u primjeni diodnog lasera u tonzilektomiji. Zbornik sažetaka radova XII Simpozijuma otorinolaringologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem. Banja Luka 6.-7. Juni 2008. godine.

Zbornici radova međunarodnih stručnih naučnih skupova

 • Gežo A., Džinić M., Otroneurological findings in Tinnitus patients
 • Rezultati otoneurološkog istraživanja su pokazali da je najčešće mjesto lezije na nivou unutrašnjeg uha odgovorno za nastanak subjektivnog tinnitusa kod pacijenata.

Domaće knjige ili poglavlja u domaćim knjigama

 • Gežo A., : Vertiginozni sindrom. U: Zukić T. i saradnici. Opšta i specijalna elektroencefalografija. 827-843, Sarajevo, 2002. godine
 • Topić G., Gežo A., Džinić Mirza, Vokalna tehnika. Arka Press 2003-80, bibliografija
 • Zukić T., Vegar-Zubović S, Prohić S, Ćurić M, Zukić F, Gežo A., Karakaš S, Kečo N. Dijagnostičke metode kod bolesti neurokranijuma. Grafo-Art Sarajevo, 2012.godine

Edukativno - istraživački projekti i usavršavanja

 • „AOMaxilofacial course“ 30.08.-02.09.1995. godine, Ljubljana, Slovenia
 • Greek-Interbalkan Workshop on Cochlear Implantations “ Interbalkan European Medical Center“ , Thessaloniki, Greece 31.07.-03.08.2003. godine
 • „3th International Conference on Innovative Approaches for Hearing Implants“, 02.-05.09.2007. godine. Thessaloniki, Greece
 • „4th International Conference on Innovative Approaches for Cochlear Implantation and Vibrant Soundbridge“. Vienna, 29-30.01.2004. godine
 • „6th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology Head and Neck Surgery“ 30.06.-04.07.2007. godine Congress Center Hofburg Vienna/Austria
 • International Surgical Workshop on Functioanl Endoscopic Sinus Surgery. 08.-09.04.2008. Iyrone County Hospital, Omagh Northern Ireland, UK
 • KTP/532 Laser Workshop in ear, nose and throat and head & neck surgery including hands on training, 10.-11.04.2008. Iyrone County Hospital Omagh Northern Ireland U.K.
 • „IX Internatinasl Tinnitus Seminars together with The Audiological Seminars“. Goeteborg, Sweden, 15.-18.06. 2008.
 • Powered instrumentation in FESS Copenhagen. 27.-28.11.2008. Copenhagen University Hospital Panum Institute
 • August 2009. godine u Gentu također završio napredni kurs endoskopske hirurgije paranazalnih sinusa.
 • „7th European Balkan Congress Sarajevo, Bosnia and Herzegovina 08.-10.10.2009. godine
 • Facial Plastic Week 2010: Rhinoplasty & Septal Surgery, 01.-03.02.2010. godine. UCL EAR Innstitute, London, Velika Britanija
 • April 2010. u Toulouse-u, Francusa, bio na edukaciji ugradnje sound bridgea u nedovoljno čujuće uho
 • Practical Course on the basics of the functional endonasal endoscopic sinus surgery (FESS) 06.-07. 05.2010. Tuzla, Bosnia and Herzegovina
 • “8 th European Balkan Congress „ October 7.-9.2010., Dures, Albania
 • International ENT live Workshop at the ENT Laser Center in Postdam, Germany, 04.12.2010.
 • 14 CIRAS Endonasal endoscopic aproach to the nose and paranasal surgery. Zagreb, Croatia 14.-16.06.2011.
 • „18th International Course in modern Rhinoplasty Techniques. 26-28.10.2011, Amsterdam, The Netherlands
 • “X Endoscopic Sinus Surgery Course. Theoretical & Practical Parts 03.-05.05. 2012. Barcelona, Spain
 • “Tuzla ENT School“ Turkey-Croatia-Bosnia and Herzegovina ENT meeting 31.05.-01.06.2012. godine. Tuzla, Bosnia and Herzegovina
 • Temporal bone dissection course Vibrant soundbridge at EAONO - 6th International Workshop and Consensus in Auditory Implants, 30.08.-02.09.2012. Bratislava, Slovakia
 • THE MODERN SINONASAL SURGERY: ANATOMY, DIAGNOSTICS AND OPERATIVE TECHNIQUES, 05.-07.11.2012, Varese, Italia
 • Masterclass in Audiology: Vestibular Rehabilitation, 17th Apr 2013 - 19th Apr 2013 UCL London - United Kingdom

Članstvo u udruženjima

 • Član Udruženja otorinolaringologa i cervikofacijalnih hirurga Federacije BiH
 • Član Ljekarske komore Sarajevskog kantona
 • Od Septembra 2012. Član evropske akademije ORL specijalista (EAONO) i sekretar iste organizaicje za regiju

Jezici:

 • Bosanski, maternji jezik
 • Aktivno znanje Engleskog jezka